NĚCO Z PLAZMY / SOMETHING FROM PLASMA

(18. 4. – 20. 5. 2005)